Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 1. 2018
0 °C -11 °C
nedeľa 21. 1. -3/-8 °C
pondelok 22. 1. -4/-10 °C
utorok 23. 1. -2/-9 °C

Navigácia

Obsah

Výberové konanie

Typ: náš tip
Oznámenie o výberovom konaní

            OBEC VYŠNÝ SLAVKOV
 

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta:

odborný referent

na dobu neurčitú ,so skúšobnou dobou 3 mesiace 

u zamestnávateľa:

OBEC Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 73 p. Brutovce
 

1. Kvalifikačný predpoklad:

 •  stredoškolské vzdelanie v odbore ekonomika + 5 rokov prax v samospráve
 • alebo vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa v odbore ekonomika

2. Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

3.  Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 •  znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva a správe daní a poplatkov
 • výhodou je  prax v oblasti vedenia účtovníctva a správe daní a poplatkov
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)

4.     Popis pracovnej pozície:

 • zabezpečuje písomnú agendu obce
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • vykonávanie uznesení obecného zastupiteľstva obce a rozhodnutí starostu
 • vedie evidenciu obyvateľov a úlohy s tým spojené
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vedie účtovníctvo obce, faktúry a objednávky
 • vedie správu daní a poplatkov
 • overuje podpisy a listiny
 • vedie agendu zmluvného partnera Slovenskej pošta a.s.
 • vykonáva mzdovú agendu a úlohy s tým súvisiace
 • vykonáva štatistiku obce
 • plní ďalšie uložené pracovné úlohy podľa pokynov a potrieb nadriadeného, resp. zamestnávateľa.

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • motivačný list
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

 6. Výberové konanie bude pozostávať  z osobného pohovoru

 7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 23.01.2018 (utorok) o 14.00 hod.  V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Obci Vyšný Slavkov . Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

OBEC Vyšný Slavkov

Vyšný Slavkov 30

053 73 p. Brutovce  

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Obce Vyšný Slavkov.

8. Dátum a miesto konania výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.01.2018 (štvrtok ) o 13.00 hod. na obecnom úrade  vo Vyšnom Slavkove . Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 5.

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove.

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2018


Vytvorené: 4. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2018 15:43
Autor: Tomčufčík