Navigácia

Obsah

 

V O Ľ B Y    D O    O R G Á N O V    S A M O S P R Á V N Y C H    K R A J O V    V    R O K U    2 0 1 7

 

Rozhodnutie národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zbierka zákonov č. 166/2017

 

Právo voliť a byť volený

Informácie pre voličov

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby zastupiteľstva samosprávneho kraja

 

ELEKTRONICKÁ  ADRESA  NA  DORUČENIE  OZNÁMENIA  O  DELEGOVANÍ  ČLENA  A  NÁHRADNÍKA           DO  OKRSKOVEJ  VOLEBNEJ  KOMISIE:     brezovicka@livenet.sk