Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y    P R E Z I D E N T A    S L O V E N S K E J    R E P U B L I K Y     1 6 .  a   3 0 .   3 .  2 0 1 9

 

  V Ý S L E D O K     2. KOLO

  VÝSLEDOK - i.KOLO

 

 * * *

Rozhodnutie predsedu NR SR o VYHLÁSENÍ VOLIEB PREZIDENTA SR kliknite tu  

 * * *

Informácie pre voliča

 * * *

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 * * *

Elektronická adresa na doručenie:

   -     oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

   -     žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -> t u   n a   s t i a h n u t i e .DOC .PDF

brezovicka@livenet.sk

 * * *

Hlasovací preukaz pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Brezovička a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec Brezovička o vydanie hlasovacieho preukazu.  Obec Brezovička na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Obec Brezovička vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec Brezovička o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky volič predkladá obci Brezovička 

osobne: Obecný úrad v Brezovičke, Brezovička 8, 082 74, tel.: 051/459 12 35

elektronicky:  brezovicka@livenet.sk

Volič môže požiadať obec Brezovička o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • Osobne:
  • Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.03.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v úradných hodinách. V takomto prípade obec Brezovička vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne.

    

 • Písomne (v listinnej forme)
  •  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci Brezovička najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25.02.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019). Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade obec Brezovička zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“  najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v písomnej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

 

 • Elektronicky (formou e-mailu)
  • Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci Brezovička na elektronickú (e-mailovú) adresu brezovicka@livenet.sk najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25.02.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019). Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade obec Brezovička zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

    

 • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (splnomocnenca)
  • Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenca najneskôr posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.03.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v úradných hodinách. Volič v žiadosti uvedie meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenca. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade obec Brezovička vydá splnomocnencovi hlasovací preukaz bezodkladne. Splnomocnenec je povinný prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

  * * *