Navigácia

Obsah

V O Ľ B Y    D O    N Á R O D N E J    R A D Y    S L O V E N S K E J    R E P U B L I K Y   2 0 2 0

 

V Ý S L E D K Y     V O L I E B - zápisnica

 

Vyhlásenie voliebZbierka zákonov - rozhodnutie

Informácia pre voliča - na stiahnutie tu.pdf

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 *  *  * 

Voľba poštou

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:
-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, informácia pre voliča bez trvalého pobytu na území SR

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. informácia pre voliča s trvalým pobytom v obci

 

Žiadosť o voľbu poštou k siahnutiu tu

  * * *

Obec Brezovička zverejňuje elektronickú adresu  na doručovanie:
  -  žiadosti o voľbu poštou 
  -  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
  -  delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
                     ocubrezovicka@gmail.com

 * * *

Odkaz na stránku Ministrestva vnútra SR o voľbách do Národnej rady 2020