Navigácia

Obsah

Referendum 2023

ROZHODNUTIE prezidentky Slovenskej republiky zo 4.novembra2022 o vyhlásení referenda

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou (word)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

* * * 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec@brezovicka.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštouobec@brezovicka.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec@brezovicka.sk

* * *

 

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)


-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)