Navigácia

Obsah

VZN

Dodatok č. VZN č.1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni pri MŠ 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Smernica č. 1/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VZN č. 1/2019 O výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

Smernica č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dodatok k VZN 2/2015 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda 

VZN č. 1/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Brezovička

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2012 o vyberaní vlastných poplatkoch na území obce

VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komeptencií na úseku školstva

VZN č. 3/2013 o obecnom cintoríne v obci Brezovička a prevádzkovom poriadku

VZN č.2/2012 o vyberaní vlastných poplatkov na území obce Brezovička

VZN č.3/2012 o financovaní materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č.4/2012 o odpadoch

VZN č.2/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

VZN o zriadení spoločného školského obvodu pre ZŠ

VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Brezovička

VZN o verejnom poriadku