Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História vo faktoch

História vo faktoch


Obec založili na zákupnom práve v polovici 13. storočia. 

V r. 1307 tu Berzeviczyovci postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor v lokalite Koscilek a ešte predtým po roku 1274 postavili hrad na mieste, ktoré sa dnes volá  Zámčisko (hrad zanikol v 14.-15. storočí). Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce - Hamburg- od nemeckého "ham"- výbežok, ostroh a "burg"- hrad, teda "Hrad na výbežku". 

Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov) . Kokoš zabil šľachtica Teodora , syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu je v r. 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za "dušspasenie" zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov  bol aj kartuziánsky  kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek) .

S touto skutočnosťou je spojená prvá písomná zmienka o obci a to z r. 1320.

Obec sa neskôr volala Hamburg, Hambork (1773), Hamburg (1786), Hamburg, Hamborg (1808), Hamborg (1863-1902), Hámbor (1907-1913), Hamburek (1920), Hamborek (1927- 1948), Brezovička (1948) . 

V r. 1787 mala obec 63 domov, v r. 1828 mala 84 domov a  624 obyvateľov

Z novších dejín dochované hlavne kaštiele Berzeviczyovcov 

1. horný renesančný z r. okolo 1620, momentálne sídlo DSS 

2. dolný z r. okolo 1700, momentálne sídlo KD a OcÚ.   

Posledný zemepán , ktorého pamätajú ešte žijúci obyvatelia bol Vojtech , ktorý  obýval dolný kaštieľ a jeho syn Ándor (zomrel 21.2.1939), ktorý obýval horný kaštieľ. Ten mal za ženu  Elizabeth von Gemingen (pochádzajúcu z Nemecka)  a synov Fridricha ( zomrel 17 ročný na zápal pľúc) a Emanuela . Ten bol počas vojny v armáde na posádke v Sabinove. Ku koncu vojny po prepadnutí kaštieľa v Hamborku a zbití a zranení služobníctva a hlavne  samotnej starej barónky "partizánmi" (13.8.1944)vraj nechal počas pátrania po nich v zlosti vypáliť pár "stoduliek " v chotári obce a blízkom okolí.  Po vojne ušiel aj s matkou bez majetku (ten bol skonfiškovaný)  najskôr do Nemecka a potom do Austrálie , kde začínal s rodinou od nuly a kde v r. 1988 aj zomrel.  

 

Z predvojnových a povojnových zaujímavostí z obecných kroník:

- r. 1938 bolo v obci 98 % roľníkov a chovateľov dobytka , 2 kováči, 1 obuvník, 3 stolári, 3 píly a 3 mlyny  (Lúčny, Stredný a Cigánsky) . 

- škola v obci je od r. 1868, od r. 1907 je v novovybudovanej budove (terajšia MŠ)

- vojnové roky - "fronta" prešla obcou 21.-24.1.1945. Dňa 22.1.1945 bol nemeckými vojskami vyhodený do vzduchu hlavný , betónový most, neskôr bol vybudovaný drevený     

- dňa 20.8.1948 je obec Hamborek (nemecký názov) premenovaná na obec Brezovička  

- v r. 1958 mala obec 546 osôb 

- v r. 1958 začala elektrifikácia obce 

- v r. 1961 zriadený miestny rozhlas, do KD zakúpený prvý televízor "Orion" a do školy magnetofón "Sonet- duo"

- v r.1964 preberá časť pôdy do užívania od dovtedy súkromne hospodáriacich roľníkov Štátny majetok v Brezovici. Veľmi ťažké roky pre gazdov, kontingenty boli neúprosne nastavené na ich živorenie a likvidáciu.

- v r. 1964 zriadená Telovýchovná jednota a vybudované futbalové ihrisko

- v r. 1964- 67 - archeologický výskum na Koscilku a na Šľamove

- v r. 1965 - začala výstavba vodovodu a požiarnej zbrojnice

- v  šk. r. 1966/1967 žiaci od 5. ročníka "odškolení"  do N. Slavkova

- v r. 1970 mala obec 561 obyvateľov

- v r. 1974 - všetka pôda už pod správou štátneho majetku v Brezovici, "socializácia" obce a postupné vysídľovanie hlavne kvôli práci a veľkým problémom pri žiadosti o novú výstavbu 

- v r. 1977- dokončený nový most 

- 1.9.1984 - úplne zrušená ZŠ v Brezovičke, všetci žiaci dochádzajú do Brezovice

- 13.3.1986 - otvorená novovybudovaná predajňa Jednoty

- od r. 1991 - začína  prevádzku DSS , vtedy Ústav pre mentálne postihnutú mládež

- v r. 1992-1994 - regulácia potoka na Vyšnom konci

- v r. 1999- futbalová súťaž začína na novovybudovanom ihrisku

- v r. 2000- vydaná publikácia o obci pod názvom "Moja rodná Brezovička "

- v r. 2000- oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

- 28.1.2001- vysviacka novopostavenej farskej budovy

- 23.-26.12.2003 - počas Vianoc návšteva p. Wendy Chapman z Austrálie  , dcéry Emanuela Berzeviczyho, posledného zemepána obce

 

Osobnosti z obce:

V obci sa 1.11.1652 narodil jej možno najvýznamnejší rodák Henrich Berzeviczy, významný slovenský matematik a náboženský spisovateľ. Študoval na Trnavskej univerzite . V rokoch 1679/80 a neskôr až do r. 1693 už ako poslucháč teológie prednášal matematiku a fyziku na Trnavskej  univerzite. V r. 1704 po obsadení Trnavy vojskami F. Rákócziho sa dostal ako prorektor univerzity do zajatia , po prepustení prednášal matematiku na univerzite v Grazi, neskôr v Levoči a v Trenčíne. Ku koncu života pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici , kde aj 20.7.1713 zomrel.

V Hamborku sa 20.8.1871 narodil Štefan Bayus, bankár a niekdajší hlavný dozorca Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty, účinkujúci v Lakewood, organizoval rôzne cirkevné a národné podujatia v Clevelande, bol jedným zo zakladateľov Clevelandskej Slovenskej jednoty, zomrel 29.3.1945.

V obci sa 8.10.1879 narodil Andrej Novák , niekdajší hlavný pokladník Prvej katolíckej jednoty. Bol jedným z členov delegácie Slovenskej ligy, ktorá bola v r. 1938 vyslaná na Slovensko s Pittsburghskou dohodou. Zomrel 17.6.1944, týždeň po vysviacke svojho syna Raymonda za kňaza.

V Hamborku sa 31.12.1888  narodil tiež Imrich Valko, advokát v Clevelande a niekdajší predseda Finančného výboru Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty. Bol právnym radcom "Orol Federal Savings and Loan" spoločnosti v Lakewood, Ohio a členom viacerých slovenských podporných a dobročinných organizácií. Zomrel 28.4.1947.