Brezovička - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74

POZVÁNKA

         V súvislosti s ustanovením §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam Obecné zastupiteľstvo na svoje 15. zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2021 (streda) o 18:00 hod v sále KD.

Program:

  1. Otvorenie, určenie overovatešov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o plnení rozpočtu za III. Q 2021, Správa o kontrolnej činnosti za III. Q 2021
  3. Plnenie rozpočtu, úprava rozpočtu
  4. Príprava VZN
  5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
  6. Rôzne, diskusia
  7. Záver

 

 

V Brezovičke 19.11.2021                                                          Bc. Peter Tomčufčík

                                                                                                        starosta obce

Dátum zvesenia: 5. 12. 2021 Zodpovedá: Bc. Peter Tomčufčík