Brezovička - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Obec Brezovička, Brezovička 8, 082 74 Brezovica

OZNÁMENIE

      Obec Brezovička  oznamuje podľa § 19 b ods. 1 písm. a)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia  sa začalo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie / ÚPN-O Brezovička /.

 

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa tieto etapy :

a)    prípravne práce

b)   zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov

c)    zabezpečenie spracovania zadania a jeho prerokovanie

d)   zabezpečenie spracovania návrhu ÚPN-O a jeho prerokovanie

e)    príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPN-O

f)     zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti  ÚPN-O, jeho uloženia, vyhotovenia registračného listu a jeho doručenie ministerstvu .

 

     Zverejnenie tohto oznámenia je súčasťou prípravných prác , ktoré ďalej obsahujú sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia, určenie účelu a predmetu riešenia ÚPN-O a určenie hraníc riešeného územia .

 

     O začatí obstarávania etáp zadefinovaných v bodoch c) a d)  bude verejnosť priebežne informovaná samostatnými  oznámeniami.

 

 

                                                                         Bc. Peter Tomčufčík, v. r. 

                                                                              starosta obce

OZNÁMENIE v PDF 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Bc. Peter Tomčufčík