Navigácia

Obsah

Zásady hospodarenia s majetkom obce Brezovička 

Vnútorný predpis č. 2/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení

Smernica č. 1/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby

VZN

VZN č. 2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb 

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brezovička

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 4/2022 o výške príspevku v školskej jedálni

VZN č. 3/2022 o určení školského obvodu pre materskú školu

VZN č. 2/2022 o výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke

VZN č. 1/2022 o výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 1/2021 o výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke 

Dodatok č. VZN č.1/2019 o výške príspevku v školskej jedálni pri MŠ 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2019 O výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dodatok k VZN 2/2015 o miestnych daniach a poplatkoch

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda 

VZN č. 1/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Brezovička

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2012 o vyberaní vlastných poplatkoch na území obce

VZN č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych komeptencií na úseku školstva

VZN č. 3/2013 o obecnom cintoríne v obci Brezovička a prevádzkovom poriadku

VZN č.2/2012 o vyberaní vlastných poplatkov na území obce Brezovička

VZN č.3/2012 o financovaní materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN č.4/2012 o odpadoch

VZN č.2/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

VZN o zriadení spoločného školského obvodu pre ZŠ

VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Brezovička

VZN o verejnom poriadku